Vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort
BKZ 

 

 Huishoudelijk Reglement

Naam en zetelArtikel 1De vereniging draagt de naam“Beeldende Kunstenaars Zandvoort”, in het kort: BKZ.Doel van de verenigingArtikel 2A De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars.B De vereniging stelt zich ten doel kunst in het algemeen en beeldende kunst in het bijzonder uit te dragen.DuurArtikel 3De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.VerenigingsjaarArtikel 4Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.Leden en vrienden van de BKZArtikel 5A Leden zijn personen van 18 jaar en ouder.B. Jeugdleden zijn personen onder de 18 jaarC Ereleden zijn personen die op voordracht van het bestuur door een ledenvergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd op grond van buitengewone diensten aan de vereniging en of/ haar doelstellingen bewezen en die deze benoeming hebben aanvaard.Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, een donatie is echter mogelijk.D Leden van verdiensten zijn leden die op voordracht van het bestuur zijn benoemd op grond van bijzondere of langdurige verdiensten.E Vrienden van de BKZ zijn natuurlijke- of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met en door de algemene ledenvergadering minimumbijdrage. Zij hebben het recht vernissages, openingen van evenementen en speciale vrienden van BKZ evenementen, georganiseerd door de BKZ, bij te wonen, eventueel door een vast te stellen bijdrage.Van de vrienden van BKZandvoort wordt verwacht dat ze op enigerlei wijze de vereniging bijstaan in woord en daad.Artikel 6Onder “leden” wordt verstaan leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste.Verkrijging van het lidmaatschapArtikel 7A Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris. De secretaris maakt de aanvraag onverwijld bekend op de wijze als door het bestuur voor zodanige bekendmakingen zal zijn bepaald.B Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.C Het besluit tot toelating wordt genomen door het bestuur op advies van de ballotagecommissie. De ballotagecommissie bestaat uit tenminste twee niet leden van de vereniging en een vertegenwoordiger/kunstenaar uit de vereniging. De commissie bestaat uit een oneven aantal leden.D De commissie beoordeelt de werken van het aspirant lid op o.a. techniek, kwaliteit, originaliteit en vakmanschap.E. Over de uitspraak is geen discussie mogelijk.Beëindiging van het lidmaatschapArtikel 8A Opzegging dient tenminste 4 weken vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt alsdan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar.B Afvoering van de ledenlijst wegens niet betalen na 2 aanmaningen, der contributie geschiedt door het bestuurC Artikel 8 lid B geldt ook voor vrienden van BKZ.Procedure royeren ledenArtikel 9A Het bestuur is bevoegd om een lid te royeren. Als reden voor schorsing komt oa. in aanmerking herhaaldelijk wangedrag zowel in als buiten de vereniging, en het in diskrediet brengen van de vereniging zowel in woord als geschrift.De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld.Jaarlijkse bijdrageArtikel 10A De leden en vrienden van de BKZ zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de

Algemene Ledenvergadering minimal 6 weken voor einde van het verenigingsjaar zal worden vastgesteld. De contributie is gedifferentieerd naar de verschillende leden-categorieën.B Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.Het bestuurArtikel 11A Elk bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een vastgesteld rooster van aftreding en kan zich herkiesbaar stellen.B Het bestuur bestaat uit meer dan de helft uit leden. Bestuursleden, die niet lid van de vereniging zijn, zijn vrijgesteld van contributie. Zij hebben wel stemrecht in de algemene ledenvergadering.BestuursvergaderingenArtikel 12Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar.• 1 maal vóór de Algemene Ledenvergadering.• 2 maal voor de Bijzondere ledenvergaderingen.• Voorts indien een meerderheid van het bestuur het noodzakelijk acht.De voorzitterArtikel 13•

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.• Hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en alle verder regelingen en bepalingen.• Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.• Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden meeondertekend.• Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Ledenvergadering om daarin wijziging te brengen.• Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten als 1/3 van de ter Algemene Ledenvergadering aanwezigen stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.De secretarisArtikel 14•

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan andere is opgedragen.• Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen.• Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend, met uitzondering van stukken waarvan de administratie aan andere is opgedragen.• Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.• Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit.• Hij houdt een ledenlijst of register bij, waar de aard van elk lidmaatschap dient blijken.• Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

De penningmeesterArtikel 15• De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten ten alle tijden kunnen worden gekend.• Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.• Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regel.• Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.• De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.• Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden aan alle inlichtingen te verstrekken welke de kascommissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen.• Gelijke verplichtingen bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.• Opdrachten aan derden boven de EUR 100 moeten vooraf worden goedgekeurd door het bestuur.• Opdrachten aan derden boven de EUR 1000 en langdurende verplichtingen dienen vooraf door de ledenvergadering worden goedgekeurd.Leden van het bestuurArtikel 16Het bestuur verdeelt onderling de taken. De taken worden in een organogram vastgelegd en aan alle leden bekendgemaakt..Jaarlijkse algemene ledenvergaderingArtikel 17A

Tussen 01 januari en 31 december worden minimaal twee Algemene Ledenvergadering gehouden, t.w. eenmaal voor vaststellen van begroting en contributie (minimaal 6 weken voor eind van het jaar) en eenmaal voor de goedkeuring van de jaarstukken (uiterlijk 4 maanden na het einde boekjaar).Tijd en plaats worden door het bestuur vastgesteld.B De leden worden tot de Algemene Ledenvergadering schriftelijk door de secretaris opgeroepen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien (14 ) dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.C. Bij begin van de vergadering dient de voorzitter het quorum vast te stellen Het quorum moet minimaal 51% zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Wordt het quorum niet gehaald dan kan direct een nieuwe vergadering binnen een week worden uitgeschreven. Voor deze vergadering is geen quorum van toepassing.D Alle leden hebben het recht tot initiatief amendement en interpellatie. Zij dienen dit minimaal 3 dagen voor de vergadering aan de secretaris bekend te maken.E Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich tot begin van de vergadering bij het bestuur melden. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.Buitengewone Algemene LedenvergaderingArtikel 18A Een Buitengewone Algemene Ledenvergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven: vóór Kunstkracht 12 of andere belangrijke evenementen.B Het bestuur is verplicht een

Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te schrijven, indien tenminste tien (10) leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur geen vervolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergaderingOver te gaan. Het bij artikel 17 lid B met de betrekking tot het oproepenbepaalde vindt overeenkomstig plaats.C Vrienden van de BKZandvoort en evt. gasten, op uitnodiging van een lid en na aanmelding en goedkeuring door het bestuur, zijn welkom op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering.CommissiesArtikel 19Er zijn de volgende vaste commissies:A KascommissieB KunstKracht 12 commissieC Evenementen commissieD ballotagecommissieHet bestuur kan op projectbasis andere commissies instellen. De commissies geven advies aan het bestuur.KascommissieArtikel 20De Algemene Ledenvergadering kiest een kascommissie, bestaande uit twee (2) leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.Indien de kascommissie termen vindt om de penningmeester wegens zijn beheer décharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de gewone Algemene Ledenvergadering te doen.KunstKracht  commissieArtikel 21Deze commissie bestaat uit minimaal 5 leden die allemaal weer een groep begeleiden, de groepen houden zich bezig met het organiseren van de diverse onderdelen van KK12.De commissieleden komen zo vaak bij elkaar als zij nodig achten. De commissie wordt voorgezeten door een der bestuursleden. De voorzitter van de commissie houdt draaiboeken bij en rapporteert direct aan het bestuur en informeert de leden.De commissie stelt jaarlijks een begroting op en legt dit, vóór 1 maart van ieder jaar voor aan het bestuur. Alle uitgaven moeten vooraf gemeld en gefiatteerd zijn door de penningmeester.EvenementencommissieArtikel 22Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden. Zij verzorgt en begeleidt die evenementen diebuiten verantwoordelijkheden van de overige commissies vallen. De commissie stelt jaarlijks een begroting op en legt dit voor aan het bestuur, vóór 1 november van ieder jaar. Alle uitgaven moeten vooraf gemeld en gefiatteerd zijn door de penningmeester.TuchtreglementArtikel 23Het bestuur is bevoegd tot het nemen van maatregelen indien er sprake is van:A Het door leden in diskrediet brengen van de BKZ.B.

Het door leden niet actief deelnemen en meewerken in de vereniging in de ruimste zin des woord.SlotbepalingenArtikel 24• In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.• Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Deze worden toegestuurd door de secretaris.• De Algemene Ledenvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de Statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een bijzondere meerderheid wordt vereistHuishoudelijk Reglement
BKZ is niet aansprakelijk over het gebruik van onjuiste informatie op de website

  • BKZ is niet aansprakelijk over het gebruik van informatie van derden via je website
  • De intellectuele eigendomsrechten liggen bij BKZ en de deelnemende kunstenaars
  • BKZ is niet aansprakelijk voor de  beschikbaarheid van de website